แหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมชนเผ่าจังหวัดเชียงราย

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาดูแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมของชนเผ่าต่างๆในจังหวัดเชียงราย การศึกษาวิถีชาวบ้านของชนเผ่าต่างๆความเป็นอยู่การใช้ชีวิตประจำวันการทำมาหากินของชาวเผ่าต่างๆ ว่าเค้าใช้ชีวิตปรำจำวันยังไงทำมาหากินอะไรทำไมเค้าถึงอยู่ได้ มีที่ไหนบ้างเราลองไปดูกัน

1.บ้านกะเหรี่ยงรวมมิตร อำเภอเมือง

บ้านกะเหรี่ยงรวมมิตร ตั้งอยู่ฝั่งซ้ายของแม่น้ำกก นอกจากชาวกะเหรี่ยงแล้ว ในบริเวณนั้นยังมีหมู่บ้านชาวเผ่าอาข่าและล่าหู่ บนพื้นที่มีกิจกรรมนั่งช้าง ชมวิถีชีวิตชนเผ่า ร้านจำหน่ายของที่ระลึกจากฝีมือชาวเขาเผ่าต่างๆ

2.บ้านอาข่าหล่อซา อำเภอแม่จั่น

บ้านอาข่าหล่อซา ตั้งอยู่ริมถนนสายท่าตอน-แม่จัน สามารถเรียนรู้สัมผัสกับวิถีการดำเนินชีวิตประจำตัวตามวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวอาข่า โดยในช่วงเดือนสิงหาคม-เดือนกันยายนของทุกปีจะมีเทศกาล ประเพณีโล้ชิงช้า เพื่อเป็นการฉลองให้กับผลผลิตทางการเกษตรที่เติบโตงอกงามและรอการเก็บเกี่ยว ตลอดจนการรำลึกและให้เกียรติกับสตรี

3.จีนยูนนานดอยแม่สลอง อำเภอแม่ฟ้าหลวง

 

จีนยูนนานดอยแม่สลอง เป็นชาวจีนยูนนานที่อพยพเข้ามาตั้งรากฐานอยู่บนดอยแม่สลอง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2504 บนดอยสามารถสัมผัสวิถีชีวิตและวัฒนธรรมความเป็นอยู่ในแบบของชาวจีนแถบมณฑลยูนนาน ปัจจุบันชาวจีนที่อาศัยอยู่บนดอยแม่สลองมีอาชีพ ปลูกชา และ พืชผักเมืองหนาว ดอยแม่สลองเป็นแหล่งปลูกชาสำคัญของจังหวัดเชียงราย และยังมีชื่อเสียงเรื่องอาหารท้องถิ่น อย่างเช่น ขาหมูหมั่นโถว อาหารจีนสไตล์ยูนนาน

4.บ้านท่าขันทอง อำเภอเชียงแสน 

บ้านท่าขันทองหมู่บ้านต้นแบบวัฒนธรรมที่ยังคงรักษาวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้านของชาว อีสาน-เหนือ ไว้ให้ศึกษา และเป็นหมู่บ้านที่ชนะเลิศการประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มีศูนย์การเรียนรู้การปลูกผักสวนครัว การทำการเกษตรปลอดสารพิษ การเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด การทอผ้า และการเก็บไกสาหร่ายแม่น้ำโขง เพื่อนำมาประกอบอาหารพื้นบ้านอีกด้วย

5.บ้านม้งกิ่วกาญจน์ อำเภอแม่จัน

บ้านม้งกิ่วกาญจน์นอกจากเป็นที่ตั้งของชาวม้งแล้ว ในบริเวณนั้นยังมีหมู่บ้านชาวลาหู่ สามารถเรียนรู้วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมต่างๆ ของชาวม้งและชาวลาหู่ อย่างเช่น การชิงอาหารม้ง การทำผ้าเขียนเทียน การพบหมอผีประจำเผ่าม้งและลาหู่ ไร่ชาออแกร์นิค การปลูกป่า และการเดินเท้าศึกษาเส้นทางธรรมชาติ

6เฮือนคำแพง ไทลื้อ อำเภอเชียงของ

 

เรือนไทลื้อโบราณที่ยังสมบูรณ์และรักษาเอกลักษณ์ได้เป็นอย่างดี มีอายุมากกว่าร้อยปี สามารถชมและศึกษาศิลปวัฒนธรรมวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบดั่งเดิมของชาวไทลื้อ ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน และมีการเปิดเป็น โรงเรียนสอนศิลปะการแสดงแบบไทลื้อให้กับเด็กๆ ในหมู่บ้าน

 

 

ขอขอบคุณรูปภาพจาก สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดเชียงราย / เทศบาลตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย / สถาบันชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง / โครงการหลวง

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : แหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมชนเผ่าจังหวัดเชียงราย